Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU

SILOVÉHO TROJBOJE

Datum a čas: středa 5.6.2024 od 16h

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
 • iii. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Diskuze
 2. Volba členů výboru oddílu
 3. Volba předsedy oddílu
 4. Volba delegátů oddílu silového trojboje na konference TJ Spartak na celý rok
 5. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl silového trojboje na celý rok
 6. Diskuze
 7. Závěr