Novinky

Zpráva předsedy TJ za rok 2023

tak, jak zazněla na Konferenci TJ 24.11.2023

 

Letošní Konference 14.4 a 9.6 se týkaly převážně prodeje 100% akcií společnosti SRas.

Dovolte mi proto krátce shrnout období posledních cca pěti měsíců.

VTJ se věnoval od června do září vyjednáváním tvorbě a finalizaci smluv, řešících naplnění usnesení z obou těchto konferencí.

Konkrétně jsme 16x projednávali Smlouvu o převodu akcie, Smlouvu o novaci a předkupní právo jsme měli na stole 4x. 13x jsme se vraceli k úpravám Rámcové darovací smlouvy, 9x ke Kupní smlouvě na sportoviště, 6x ke Kupní smlouvě na pozemky umořující dluh s čímž souvisely desítky hodin nad katastrální mapou a konečně 20x jsme řešili Smlouvu o spolupráci.

Dohromady přes 100 stran právnického textu s přílohami.

Byla nutná spolupráce znalců, Raiffeisenbank, prošli jsme 18 znaleckých posudků současných i těch z dávné minulosti.

 

Velké poděkování patří Jindřišce Patočkové, která nám pomohla celou akci administrativně zvládnout nad rámec toho, co by měla její práce obnášet a především pak René Roštejnskému, který za akciovou společnost zpracoval tisíce stran podkladů a účastnil se většiny jednávání.

Oproti nabídce společnosti Trigema schválené konferencí se podařilo v rámci jednání o smluvní dokumentaci dosáhnout řady ústupků ze strany Trigemy a dalších závazků, které nebyly v původní nabídce uvedeny.

Smlouvy obsahují široké výluky z odpovědnosti TJ, a to jak z hlediska samotného vzniku odpovědnosti (který je omezen obsahem virtuálního dataroomu), tak z hlediska výše odpovědnosti.

Nabídka předpokládala plnění odkládacích podmínek převodu akcie ve dvou fázích A a B.  

K převodu akcie mělo dojít již po splnění podmínek A s tím, že pokud by nedošlo ke splnění podmínek B (na které neměla TJ reálný vliv), mohla by Trigema akcii TJ vrátit a požadovat zpět první splátku kupní ceny. Při vyjednávání bylo dohodnuto, že riziko nesplnění podmínek B na sebe zcela vezme Trigema, a TJ tedy bude rovnou inkasovat obě splátky kupní ceny, aniž by jí hrozilo vrácení akcie a s tím související rizika.

 Nabídka obsahovala odkladné podmínky A, z nichž se podařilo vyjednat odstranění následujících:

Schválení Smlouvy o spolupráci mezi Městem a SRas. zastupitelstvem Města.

Podpis dlouhodobé nájemní smlouvy na parkoviště P3 a P4 mezi Městem a SRas.

Vysoutěžení práva stavby, s možnosti odkupu pozemku P2 ve prospěch SRas po jeho zainvestování a

zpracování územní studie ÚS 07 Územní studie Rokytnice nad Jizerou – Horní Domky, která měla následně být schválena zastupitelstvem Města.

Nabídka společnosti Trigema předpokládala také poskytnutí daru ve výši xxx mil. Kč za podmínky splnění odkládacích podmínek B (schválení nového územního plánu ze strany Města, získání pravomocného stavebního povolení na stavbu retenční nádrže na P2, pravomocného demoličního výměru na RTK a pravomocného stavebního povolení na polyfunkční dům na pozemku RTK).

Při vyjednávání bylo dohodnuto, že čerpání daru bude zahájeno po změně ÚP nebo nejdéle do 3 let od podpisu smlouvy. Máme tedy 3 roky na přípravu projektů a žádostí o dotace.

 Smluvní dokumentace se v některých aspektech liší od nabídky společnosti Trigema také v rovině dohody o vzájemné spolupráci, která upravuje podmínky užívání skiareálu ze strany TJ a jeho členů, konkrétně budou ve prospěch společnosti Trigema upraveny podmínky dosavadního stavu, popsané ve směrnicích TJ a SRas. Výbor vzal na vědomí skutečnost, že tyto změny oproti dosavadnímu stavu jsou výsledkem kompromisů mezi požadavky Trigemy a návrhy právních zástupců TJ z AK Bříza & Trubač, přičemž by měla být v podstatném rozsahu zachována možnost členů TJ odpracovat si lepší podmínky pro koupi permanentek a jízdenek ve skiareálu. Tyto skutečnosti výbor vyhodnotil jako méně závažné ve srovnání s ústupky, kterých se v jednání podařilo dosáhnout ve prospěch TJ.

Suma sumárum prodej v jednom kroku znamená, že celkovou a konečnou částku, máme dnes k řešení následujících bodech.

 

Na konci září jsme konečně dokončili prodej SRas a začali urgentně řešit získané finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že u všech jednání se všemi subjekty na které jsme se o spolupráci obrátili byla Barbora Vrdlovcová, poprosil jsem jí o shrnutí v následujícím bodě.

V současné době máme celkovou částku xxx mil. Částka byla rozdělena na měsíční termínovaný vklad u ČSOB a Raiffeisenbank. Oba vklady skončily a momentálně jsou všechny peníze na spořícím účtu u ČSOB, kde je aktuálně úrok 6,41%. Od 27.9. nám peníze vydělaly xxx Kč  termínovaných účtech u ČSOB a RB.

V TJ a většina předsedů oddílů se zabývala další plánovanou změnou a tou je dotační varianta (DV) rozdělování peněz do oddílů.

3 schůzky s předsedy proběhly v průběhu května a června, 2 nyní před konferencí.

Některé navrhované změny v DV VTJ připustil, jiné do navrhovaného řešení nezahrnul.

Mám za to, že předkládaná varianta je kompromisním řešením a již by neměla být konferencí významněji upravována.

Dále by mělo asi zaznít, že jednotlivé oddíly vyčerpaly k dnešnímu dni 430.561,- Kč ze schválených 1.357.133,- Kč a požadovaných 2.714.266,- Kč.

Čerpání dotací se dařilo v objemu:

NSA – 182.200,-

Liberecký kraj – 250.880,-

Svazy – 177.506,- (z toho SLČR 144.506,- Kč, ČHS 23.000,- Kč a ČUS – 10.000,- Kč)

Město Rokytnice – 77.000,- Kč

Dary od firem a fyzických osob – 55.000,- Kč (z toho 34.500,- Kč - fotbalové branky, 13.000,- Kč – Běh na Dvoračky, 7.500,- Kč - Dětská olympiáda)

Celkem 742.586,- Kč

S tajemnicí v čele pomalu realizujeme digitalizaci TJ do moderní podoby. Platby přes internet, podklady, dokumenty a kancelář v on-linu se pomalu daří realizovat. Kvůli správcovstvím jednotlivých sportovišť bychom měli přijít s novým webem, který bude odpovídat jak potřebám členů, tak potenciálních klientů.

Proběhla také první informační schůzka ohledně investic do jednotlivých sportovišť v čele s Bronislavem Patočkou, ke které se vrátíme v bodě 13.

Závěrem bych chtěl varovat před dojmem, že s nabytými finančními prostředky máme vyhráno. Nemáme!!! Získanou částku musíme investovat nejen tak aby výnos financoval činnosti jednotlivých oddílů. Při schvalování strategie musíme být ambiciózní, aby spravované finance nedegradovaly, částka v čase předběhla inflaci a měla možnost růst.  Čekají nás investice do sportovišť, které budou dalece přesahovat naše možnosti a s tím spojená snaha o vytvoření nabídky služeb, které nám pomohou samofinancovat sportoviště.

Nakonec mi dovolte poděkovat členům VTJ, že tohle náročné období ustáli a věnovali TJ tolik svého času, nervů a nebáli se odpovědnosti.

Předseda TJ Marek Nechanický