TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou

ZÁMĚR PRONÁJMU

SPORTOVNÍHO ZAŘÍZENÍ

V ROKYTNICI NAD JIZEROU

 >> KUŽELNA S BUFETEM <<

 

1. Zadavatel

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

IČ 27495884, DIČ CZ27495884

Zastoupená Ing. René Roštejnským, předsedou představenstva, Mgr. Jiřím Fišerem, místopředsedou představenstva

Dále jen „Zadavatel“

Kontaktní osoba: Jindřiška Patočková, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 732 233 117

 

2. Předmět pronájmu

Pronájem budovy kuželny včetně jejího vybavení, za účelem provozování kuželkářských drah a poskytování restauračních služeb a prodeje občerstvení.

Prohlídka předmětu nájmu je možná po předchozí domluvě.

2018 08 04 2    2018 08 04 4

 Objekt kuželny a venkovní přilehlé plochy.            2 kuželkářské dráhy.

2018 08 04 1   2018 08 04 3

Společenská místnost se zázemím pro přípravu občerstvení

3. Popis provozovny

3.1.        Kuželna se společenskou místností a bufetem v Horní Rokytnici č.p. 511 na st. parcele 659/3 a 659/4 a venkovní přilehlé plochy jako přístup k objektu (p.p.č.2413/2 a p.p.č.2412/3).

3.2.        Vnitřní zařízení kuželny:

 • stavěče kuželek pro 2 dráhy
 • 2 kuželkářské dráhy
 • sportovní místnost se sezením
 • společenská místnost s bufetem (cca 20 míst k sezení)
 • technická místnost
 • šatna
 • 2 sociální zařízení
 • dalších movité věci dle inventárního soupisu.

3.3.        Kuželna je napájena samostatnou elektrickou přípojkou s hl. jističem 3 x 25 A. Průměrná roční spotřeba el. energie je cca 7 MWh/rok. Ohřev TUV je přes el. bojlery. Objekt je vytápěn plynovým kotlem. Roční spotřeba je cca 26 MWh/rok (cca 2 500 m3) zemního plynu. Přívod pitné vody je z vodovodního řadu vlastní přípojkou s uzávěrem a vodoměrem. Odpadní vody jsou svedeny do kanalizační přípojky a dále do kanalizačního řadu. Objekt kuželny má možnost napojení na kabelovou televizi.

 

 4. Kvalifikační předpoklady

4.1.        Uchazeč je povinen doložit splnění kvalifikačních předpokladů předložením:

 • dokladu (dokladů) o oprávnění k podnikání, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
 • výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,

4.2         Budoucí nájemce a provozovatel musí být zdravotně a odborně způsobilý pro obsluhu zařízení kuželny.

 

 5. Podmínky pronájmu

5.1.        Období nájmu 1.10.2023-30.9.2026 s možností prodloužení o další 2 roky

5.2         Nájemce se bude starat o provoz a správu kuželkářských drah.

5.3.        Nájemce bude přednostně rezervovat kuželkářské dráhy pro potřeby tréninků a zápasů kuželkářského oddílu TJ Spartak Rokytnice v předem dohodnutých časech a za předem dohodnutých cenových podmínek.

5.4.        Nájemce bude hradit běžné opravy a údržbu objektů.

5.5.        Nájemci nebude umožněno podpronajmout objekty třetí osobě.

5.6.        V ceně nájemného nejsou zahrnuty energie a služby

 • spotřeba elektrické energie bude přefakturována dle skutečnosti,
 • vodné a stočné bude přefakturováno dle skutečnosti,
 • spotřeba plynu bude přefakturována dle skutečnosti,
 • rozhlasové a televizní poplatky si sjednává nájemce sám,
 • internet si sjednává nájemce sám.

5.7.        Nájemce bude hradit zálohové platby za tyto služby v dohodnutých termínech. Nebo mohou být smlouvy za tyto služby převedeny na nájemce.

5.8.        Pronajímatel bude hradit daň z nemovitých věcí a pojištění předmětu nájmu.

 

6. Obsah nabídek

6.1.        Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

 • Identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení,
 • doklady potvrzující kvalifikační předpoklady dle bodu IV.,
 • reference z oblasti provozování zařízení souvisejících se sportem,
 • návrh nabízeného sortimentu, tj. rámcové vymezení produktů, v případě prodeje alkoholických nápojů prokáže platnou licenci k prodeji,
 • koncepce využití předmětu nájmu (vč. návrhů na možnost zatraktivnění provozu),
 • nabízená výše ročního nájmu bez DPH

 

7. Zasílání nabídek

7.1.        Lhůta pro podání nabídek je 10. 9. 2023 do 12.00 hod.

7.2.        Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.


7.3.        Nabídky je možno podávat:

 • poštou na adresu

 TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.,

Horní Rokytnice 461,

Rokytnice nad Jizerou,

512 44

 • osobně v kanceláři TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, z.s.
 • elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

8. Hodnotící kritéria

Nabídková výše nájmu                  60%
Koncepce a poskytované služby   30%

Reference                                        10%

 

9. Ostatní podmínky

9.1.        Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, odmítnout všechny předložené nabídky.

9.2.        V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.

9.3.        Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

9.4         V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle odst. IV. je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení.

 

10. Informace o výsledku řízení

Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku řízení do 15. 09. 2023.

 

V Rokytnici nad Jizerou dne 14. 8. 2023                               Ing. René Roštejnský

                                                                                            předseda představenstva

 

Kontakty

sportovni-hala-01-ORIG

Kancelář TJ Spartak - sportovní hala
Horní Rokytnice 461
512 44 Rokytnice nad Jizerou

IČ: 00527611
Datová schránka: c7stkx5

Číslo účtu: 40404050/0300

info@spartak-rokytnice.cz
tel: (+420) 732 233 117

facebook1    instagram

Provozní doba kanceláře

PO        8:00 - 11:30   12:00 -15:30
ČT        8:00 - 11:30   12:00 -16:00
Po předchozí domluvě možno i v jiné dny a časy.