Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU Volejbalu

 

Datum a čas: středa 06.04.2023 od 18:00 hodin

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
 • iii. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Diskuze
 2. Volba delegátů oddílu Alpin clubu na konference TJ Spartak na celý rok
 3. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl Alpin club na celý rok
 4. Diskuze
 5. Závěr