Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU STOLNÍHO TENISU

 

Datum a čas: pondělí 03.04.2023 v 17:00

Místo: Hala TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou, klubovna

PROGRAM SCHŮZE

 1. Prezence členů
 2. Zahájení schůze
  1. Konstatování usnášeníschopnosti schůze
  2. Schválení programu schůze
  3. Volba orgánů schůze
   1. Volba předsedy schůze
   2. Volba předsedy a 2 členů volební komise
 • iii. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
 1. Diskuze
 2. Volba delegátů oddílu stolního tenisu na konferenci TJ Spartak na celý rok
 3. Volba člena smírčí komise TJ Spartak za oddíl stolního tenisu na celý rok
 4. Diskuze
 5. Závěr