Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU LK

Datum: sobota 18.03.2023 od 18:00 hodin
Místo: ZŠ Rokytnice nad Jizerou - jídelna


PROGRAM SCHŮZE

1.Prezence členů

2. Zahájení schůze

               a.Konstatování usnášeníschopnosti schůze
               b. Schválení programu schůze
               c. Volba orgánů schůze

                             i. Volba předsedy schůze

                             ii. Volba předsedy a 2 členů volební komise       

                             iii. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

  1. Volba 10. delegáta za LK pro konferenci TJ konanou 14.4.2023
  1. Prodej Spartak a.s. společnosti Trigema
  1. Diskuze