Novinky

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI ODDÍLU LK

 


Datum: pátek 2.12.2022 od 18:00
Místo:  ZŠ Rokytnice nad Jizerou - jídelna


PROGRAM SCHŮZE

 


 1. Prezence členů

 2. Zahájení schůze
 1.   Konstatování usnášeníschopnosti schůze
                  b. Schválení programu schůze
                  c. Volba orgánů schůze
                               i. Volba předsedy schůze
                              ii. Volba předsedy a 2 členů volební komise
                             iii. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu

 2. Informace o činnosti oddílu (změna příspěvků, příprava závodníků)
 1. Diskuze – navazující k předchozímu bodu

 2. Volba delegátů LK na konference TJ Spartak na celý rok
 1. Volba člena smírčí komise TJ Spartak na celý rok
 1. Diskuze

 2. Závěr