Novinky

Výzva k podání nabídky v rámci poptávkového řízení s názvem " ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU GASTRO ZAŘÍZENÍ – Restaurace Černý potok + bufet lanová dráha A5 – Lysá hora"

 

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou, IČO: 27495884, společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2518, zastoupená Ing. René Roštejnským, předsedou představenstva, Mgr. Jiřím Fišerem, místopředsedou představenstva

poptává nabídku

na uzavření smlouvy o obchodní spolupráci, jejímž obsahem bude pronájem restaurace Černý potok a bufetu u lanové dráhy A5 – Lysá hora v Rokytnici nad Jizerou určených k poskytování restauračních služeb a prodeje občerstvení, včetně zpracování návrhu konceptu nabízeného gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů, doplňkového sortimentu, za následujících podmínek:

 1. Zadavatel:

Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

IČ 27495884, DIČ CZ27495884
Zastoupená Ing. René Roštejnským, předsedou představenstva, Mgr. Jiřím Fišerem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba: Dr. Vít Pražák, tel: +420 739 589 489, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dále jen „Zadavatel“

 1. Předmět poptávky

2.1     Obsah smlouvy

- pronájem restaurace Černý potok a bufetu u lanové dráhy A5 – Lysá hora v Rokytnici nad Jizerou,
- zajištění poskytování restauračních služeb a prodeje občerstvení,
- zpracování návrhu konceptu nabízeného gastronomického sortimentu, včetně alkoholických a nealkoholických nápojů.

2.2          Místo plnění, specifikace a vybavení objektů

Restaurace Černý potok

Horní Rokytnice č.p. 691, Rokytnice nad Jizerou
Umístění:       cca 80 m od nástupiště lanové dráhy A5 – Lysá hora (na dojezdu sjezdovek)

Kapacita:        přízemí: 66 míst k sezení

                        1.patro: 44 míst k sezení

                        terasa: 110 míst k sezení

Forma obsluhy:          samoobslužný výdejní pult

Sezónní provoz:         zimní, případně i letní sezóna

Vybavení:       vybavení kuchyně, vnitřní + venkovní stoly a lavice, skladovací prostory s regály, zázemí pro ubytování personálu

 

Bufet u nástupu na lanovou dráhu A5 - Lysá hora

Horní Rokytnice, Rokytnice nad Jizerou

Umístění:       u nástupiště lanové dráhy na Lysou horu

Kapacita:        40 míst k sezení (venkovní)

Forma obsluhy:          samoobslužný bufet

Sezónní provoz: zimní sezóna

Vybavení:        pracovní a výčepní pult, digestoř, lednice + venkovní stoly a lavice

2.4          Termín realizace předmětu plnění

 1. 10. 2022 – 30. 4. 2024 včetně

2.5   Obchodní podmínky

 1. a) Prodejní doba minimálně od 8 hod do 16 hod. v době provozu areálu
 2. b) Spolupráce s dodavateli/ partnery skiareálu Rokytnice nad Jizerou (nájemce je povinen akceptovat smluvní dodavatele alkoholických a nealkoholických nápojů)
 3. c) Zapojení do věrnostního programu RokyPASS formou poskytování slevy v předem sjednané výši (poskytnutí slevy ve výši 10% na kompletní sortiment zboží členům věrnostního programu RokyPASS)
 4. d) Sortiment a kvalita nabízeného zboží a služeb musí být v souladu s požadavky zadavatele
 5. e) Nájemce bude hradit běžné opravy a údržbu objektů
 6. f) Nájemce je povinen uzavřít pojistnou smlouvu související s provozem
 7. g) Nájemci nebude umožněno podpronajmout objekty třetí osobě

 8. Finanční podmínky

Pronájem objektů – minimální požadované nájemné za objekty je 450.000,- Kč bez DPH za období od 1.10. do 30.9. následujícího roku
- forma úhrady nájemného: při uzavření smlouvy bude zájemci předložena zálohová faktura ve výši 40 % z celkové částky nájemného, navrhovaného zájemcem, bez DPH, zbytek nájemného (tzn. 60 % + DPH) bude splatný do 30. 04. příslušného roku

Kauce - bude požadováno složení kauce pro případ poškození objektů a to v celkové výši 125.000,- Kč (slovy: sto dvacet pět tisíc korun českých)
- kauce bude splatná do 30. 11. 2022
- kauce bude vrácena v průběhu měsíce května 2024 po provedeném zápočtu na náhradu škody případně způsobené na objektech
Energie a služby - v ceně nájemného nejsou zahrnuty energie a služby

 • Restaurace Černý potok – odběrné místo bude přepsáno na nájemce
 • Bufet lanová dráha A5 – spotřeba elektrické energie bude přefakturována dle skutečnosti
 • Vodné a stočné u obou objektů bude přefakturováno dle skutečnosti

Ze strany pronajímatele bude požadována úhrada zálohy na služby nejpozději do 30. 11. 2022, a to ve výši 35.000,- Kč bez DPH.

 1. Hodnotící kritéria
 2. a) Nabídková cena nájmu: 80%
  b) Kvalita návrhu konceptu z hlediska nabízeného sortimentu a celkového přínosu pro návštěvníky skiareálu 20%
 1. Podmínky podání nabídek

5.1 Lhůta pro podání nabídek je 16. 6.  2022 do 12.00 hod.
5.2 Nabídku doručenou po tomto datu nebude zadavatel akceptovat.
5.3 Nabídka bude dodána v písemné formě a bude obsahovat:

 1. a) identifikační údaje uchazeče: jméno, příjmení / firma zájemce, místo podnikání / sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení
  b) praxe: odkazy na již realizované obdobné akce včetně dohledatelných referencí,
  c) návrh nabízeného sortimentu, tj. rámcové vymezení produktů,
 2. d) návrh zaměstnaneckého stravování,
  e) oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu nabídkového řízení, zejména:
       oprávnění k provádění činnosti, která je předmětem zakázky, tj. živnostenské oprávnění, či licence, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
          2.      oprávnění k podnikání – výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán, ne starší 90 dnů ke dni podání nabídky,
  f) cenová nabídka podepsaná oprávněnou osobou uchazeče s datem vystavení,
  g) čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů

Podanou nabídku lze změnit, či doplnit v rámci lhůty specifikované odstavcem 5.1.

 1.             Lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni nabídkami:

Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne následujícího po dni, kdy vyprší lhůta pro podání nabídek, do 31. 07. 2022.

 1. Ostatní podmínky
 2. a) Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení kdykoli do uzavření dohody zrušit a neuzavřít smlouvu se žádným zájemcem, odmítnout všechny předložené nabídky.
  b) Zadavatel si vyhrazuje právo poptávkové řízení přiměřeně změnit, a to až do výběru vítězného zájemce o podpis smlouvy.
  c) V případě odstoupení vybraného zájemce postupuje na jeho místo automaticky další zájemce, který se umístil další v pořadí, přičemž o této skutečnosti bude tento zájemce neprodleně vyrozuměn.
  d) Zájemce o uzavření smlouvy svým podpisem nabídky vyjadřuje souhlas se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  e) V případě nedoložení kteréhokoli z údajů, podkladů dle odst. 5.3 je zadavatel oprávněn vyřadit zájemce z tohoto poptávkového řízení.
 1. Předání / zaslání nabídek

Své nabídky zájemci předají nebo zašlou poštou v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU GASTRO ZAŘÍZENÍ – RESTAURACE ČERNÝ POTOK + bufet lanová dráha A5 – Lysá hora“ a slovem „Neotvírat“. Obálka s nabídkou bude dále opatřena zpětnou adresou zájemce.

Nabídky budou doručovány na adresu:
Spartak Rokytnice, a.s., Horní Rokytnice 702, 512 45 Rokytnice nad Jizerou

Osobně lze nabídky předat na uvedenou adresu od pondělí do pátku v čase od 8 hodin do 15 hodin

 1. Informace o výsledku řízení:

Zájemci budou ze strany zadavatele informováni o výsledku nabídkového řízení do 30. 06. 2022.

¨

V Rokytnici nad Jizerou dne 6. 5. 2022                                  Ing. René Roštejnský

                                                                                              předseda představenstva