Novinky

Návrh úprav stanov TJ a akciové společnosti:

Do stanov akciové společnosti (čl. 13/3) – návrh doplnit Členem představenstva může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem představenstva právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v představenstvu zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen představenstva musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, tzn. musí splňovat podmínky stanovené v § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Alespoň jeden člen představenstva musí být odborně způsobilý k provozování lanové dráhy. Opětovné zvolení téže osoby je možné.

 

Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích, pro samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje, přičemž ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

Jedná se o změnu stanov, to znamená, že je třeba notářského zápisu -  a notář případně doformuluje změnu.

Na zvážení: členem DR může být právnická osoba. Pak by mohlo být toto znění:

Členem dozorčí rady může být jak fyzická, tak právnická osoba. Je-li členem dozorčí rady právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji v dozorčí radě zastupovala, jinak ji zastupuje člen jejího statutárního orgánu. Člen dozorčí rady musí být plně svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání, tzn. musí splňovat podmínky stanovené v § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

 

Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 90/2012 Sb.,  o obchodních korporacích, pro samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje, přičemž ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

STANOVY TJ:

Čl. III, odst. 3.4 stanov TJ – návrh na doplnění:

1.1      Jménem TJ jedná předseda Výboru TJ společně s jedním členem Výboru TJ nebo tři členové Výboru TJ společně. Podepisování jménem TJ se děje tak, že k vytištěnému nebo předepsanému názvu a jménům jednajících připojí jednající své vlastnoruční podpisy a uvedou funkci v TJ. V případě, že TJ bude členem voleného orgánu v jiné právnické osobě, zmocní fyzickou osobu, aby ji v orgánu zastupovala, jinak TJ zastupuje člen Výboru TJ.